Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego Firmy.net organizowanego przez NNV Sp .z o.o.

Poniższy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu organizowanego przez NNV sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 310781, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 1.152.000,00 zł, nr NIP 7393699287, nr REGON 280319486, zwaną dalej „NNV”, która jest podmiotem współprowadzącym wraz ze spółką prawa niemieckiego NNV AG z siedzibą w Baar przy ul. Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Szwajcaria administratorem portalu internetowego „Firmy.net”. Zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi warunek uczestnictwa w Programie Partnerskim portalu Firmy.net

Definicje:

 • Regulamin – Regulamin Programu Partnerskiego Firmy.net organizowanego przez NNV
 • Portal – portal Firmy.net
 • Program – Program Partnerski portalu Firmy.net polegający na polecaniu usług portalu Firmy.net.
 • Panel Partnera – strona internetowa z ograniczonym dostępem wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Programie poprzez stronę:http://www.firmy.net/program-partnerski.html
 • Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej, która dokonała rejestracji w Programie, uzyskując dostęp do Panelu w celu polecania usług portalu Firmy.net.
 • Administrator Programu – przedstawiciel NNV, który dokonuje weryfikacji usług poleconych przez Partnerów.
 • Usługi – świadczone przez portal Firmy.net, których oferta znajduje się na stronie: http://www.firmy.net/dodaj-firme.html.

§ 1 Wprowadzenie

 1. 1. Partnerami mogą być wyłącznie podmioty, które podczas rejestracji na stronie:http://www.firmy.net/program-partnerski.html zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 2. 2. NNV zamierza udostępniać Usługi przy pomocy Partnerów portalu Firmy.net.

§ 2 Członkostwo i reprezetnacja

 1. NNV daje Partnerom Firmy.net niewyłączne i zbywalne prawo do promocji i reklamowania Usług.
 2. Partner zobowiązuje się do starannego promowania Usług na podstawie i zgodnie z materiałami dostarczonymi przez NNV, biorąc pod szczególną uwagę aktualność prezentowanych przez siebie informacji.
 3. Partner zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 4. Partner nie jest przedstawicielem NNV. Nie ma też prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu NNV czy Firmy.net. Partner ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu.

§ 3 Prowizje dla partnera

 1. Partnerzy za pomocą hiperłączy, czyli odpowiednio przygotowanego kodu HTML, zawierających ich własny i unikalny numer identyfikacyjny będą kierować użytkowników stron internetowych na odpowiednie strony Portalu w celu rejestracji konta w portalu albo przystąpienia do Programu w zamian za prowizje podane w Panelu.
 2. Rejestracje kont na stronie Portalu oraz przystąpienia do Programu z polecenia Partnera będą odnotowane w systemie informatycznym Programu i prezentowane Partnerom w Panelu.
 3. NNV zastrzega sobie prawo do dokonywania weryfikacji każdego konta, które zostało polecone przez Partnerów w ramach Programu, a w szczególności do dokonywania weryfikacji nowo utworzonych kont w zakresie prawdziwości zamieszczonych w nich danych zarejestrowanego podmiotu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z rejestracjami nowych kont na Portalu z polecenia Partnera, NNV zastrzega sobie prawo do anulowania w każdym czasie niesłusznie naliczonych prowizji lub żądania ich zwrotu, a także zablokowania konta Partnera do czasu wyjaśnienia dostrzeżonych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont w Portalu z polecenia Partnera.
 4. NNV zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Partnera, wyznaczając stosowny termin do ich udzielenia, w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości związanych z rejestracją konta lub z zamieszczonymi w koncie danymi podmiotu zarejestrowanego. W przypadku nie otrzymania wyjaśnień NNV zablokuje dostęp Partnera do Panelu oraz anuluje dotychczas naliczone prowizje.
 5. Informację o wysokości aktualnie obowiązujących prowizji NNV umieszcza na koncie Partnera. NNV może w każdej chwili dokonywać zmiany wysokości obowiązujących prowizji. W przypadku zmiany stawki Partner ma prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Zmiany stawek mają zastosowanie wyłącznie dla prowizji naliczonych począwszy od terminu wprowadzenia zmian.
 6. Partner może otrzymać prowizję za: - skuteczne, tj. zweryfikowane przez NNV, założenie konta w portalu Firmy.net przez przedstawiciela prowadzącego działalność gospodarczą (prowizja bezpośrednia); - skuteczne, tj. zweryfikowane przez NNV, założenie konta w portalu Firmy.net przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą za Pośrednictwem innego uczestnika Programu, który przystąpił do udziału w Programie z polecenia Partnera.
 7. Partner ma prawo budowania swojej grupy Partnerów i otrzymywania wynagrodzenia od części wygenerowanych przez nich prowizji zgodnie ze stawką podaną w Panelu.
 8. Stan konta Partnera zawierający sumę należnych prowizji znajduje się w Panelu Partnera pod adresem: http://partner.firmy.net/
 9. Partner nie jest wynagradzany za własne rejestracje, tzn. za samodzielne rejestrowanie kont w portalu z użyciem danych identyfikujących Partnera w celu uzyskania prowizji, za wyjątkiem sytuacji, w której Partner uzyskał zgodę podmiotów, w imieniu których dokonał rejestracji oraz zgodę NNV na tego typu działanie.
 10. Partner może wypłacić ustaloną na koncie sumę prowizji raz w miesiącu, jeśli jej wartość netto (bez podatku VAT) przekroczy kwotę minimalną 200 PLN (słownie złotych: dwieście), pod warunkiem zatwierdzenia wypłaty przez Administratora Programu. Partner otrzyma informację o przekroczeniu kwoty minimalnej w Panelu oraz zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną.
 11. W celu otrzymania sumy prowizji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Partner prowadzący działalność gospodarczą wystawi i dostarczy na adres siedziby NNV fakturę/rachunek zgodnie z poniższymi danymi:
  NNV Sp. z o.o. 10-457 Olsztyn, Ul. Wyszyńskiego 1, NIP 7393699287, w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia wypłaty przez Administratora Programu z datą sprzedaży na ostatni dzień miesiąca podlegającego zatwierdzeniu.
  Wartość prowizji naliczonych Partnerowi prowadzącemu działalność gospodarczą jest kwotą netto, do której należy naliczyć odpowiedni podatek VAT.
 12. Warunkiem wypłacenia sumy prowizji osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oprócz przekroczenia kwoty minimalnej, o której mowa w ustępach poprzedzających, oraz zatwierdzenia wypłaty przez Administratora Programu, jest dostarczenie do NNV w dwóch egzemplarzach prawidłowo wypełnionej i podpisanej Umowy o budowanie bazy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prowizje będą naliczane Partnerowi niezależnie od faktu spełnienia tego warunku. Od sumy prowizji przeznaczonej do wypłaty Partnerowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej będą odliczone zobowiązania podatkowe i na ubezpieczenia społeczne o ile będą należne.
 13. Prowizje będą wypłacane Partnerowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 4 Strony www partnera i metody promocji

 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. NNV nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu Firmy.net lub jego Usług, opublikowane poza jego stronami.
 2. Jeśli Partner umieszcza w swoich materiałach cenę Usługi, jest zobowiązany na bieżąco ją uaktualniać do stanu faktycznego.
 3. Partner nie będzie obiecywał innym osobom, które chcą przystąpić do Programu szybkich zarobków, łatwych pieniędzy, łatwej fortuny, prostego biznesu i innych korzyści związanych z przystąpieniem do Programu, których sam nie doświadczył lub które nie zostały udowodnione i potwierdzone przez NNV.
 4. Partner promujący Program musi zaznaczyć, że rejestracja w nim jest bezpłatna.
 5. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).
 6. NNV zastrzega sobie prawo do monitorowania stron internetowych, na których Partner promuje usługi Portalu oraz do natychmiastowego wykluczenia z Programu w przypadku, gdy Partner promuje usługi Portalu na stronach internetowych, które łamią prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 Bezpieczeństwo danych i prywatność partnerów

 1. Partner otrzyma dostęp do Panelu Partnera znajdującego się na portalu Firmy.net oraz wszelką potrzebną pomoc dotyczącą współpracy w Programie.
 2. Partner zgadza się na wysyłanie mu wewnętrznego biuletynu Firmy.net dotyczącego nowości, produktów, usług, zmian i zawierającego przydatne porady oraz inne informacje związane z portalem Firmy.net.

§ 6 System obsługi klientów i zamówień

 1. System rozpoznaje Partnerów, którym należy się prowizja, po numerach identyfikacyjnych zapisanych na komputerze klienta w tekstowych plikach cookies o okresie ważności 90 dni (cookies).
 2. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy klient odwiedzi jedną ze stron www związanych z portalem Firmy.net. NNV nie jest w stanie zabezpieczyć Partnera przed ręcznym usunięciem pliku cookie z komputera klienta.
 3. System będzie przesuwał datę ważności odpowiedniej pozycji za każdym razem, gdy Partner poleci ponownie tego samego klienta.
 4. Jeśli Partner skieruje klienta na stronę objętą Programem za pomocą specjalnego hiperłącza zawierającego numer identyfikacyjny Partnera, system zapisze ten numer z terminem ważności w pozycji pierwszej oznaczającej prowizję bezpośrednią.
 5. Jeśli po upływie czasu limitu dla dowolnej pozycji od ostatniego polecenia klient ani razu nie odwiedził którejś ze stron objętych Firmy.net za poleceniem dowolnego Partnera, system wyzeruje daną pozycję.

§ 7 Dobra reprezentacja

 1. Partner nie będzie obiecywał, bez wyraźnej zgodny NNV udzielonej na piśmie, żadnemu potencjalnemu lub faktycznemu klientowi gwarancji innych niż te wydawane przez NNV. W przeciwnym przypadku Partner ponosi pełną odpowiedzialność za udzieloną klientowi gwarancję bez zgody NNV, o której mowa z zdaniu poprzedzającym.
 2. Jeśli Partner zdecyduje się samodzielnie odpowiedzieć na pytanie klienta, jest zobowiązany zrobić to w sposób kulturalny i wyczerpujący wszelkie wątpliwości. NNV w takim przypadku służy dodatkową pomocą.

§ 8 Dezaktywacja i skasowanie konta partnera

 1. Nieprzestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, a w szczególności wymuszanie prowizji, łamanie postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) upoważnia NNV do dezaktywowania konta, a przypadkach rażącego naruszenia postanowień Regulaminu także anulowania dotychczas skumulowanej sumy prowizji.
 2. Dezaktywacja konta powoduje wstrzymanie naliczania sumy prowizji. Znajdującą się na dezaktywowanym koncie sumę prowizji Partner ma prawo wypłacić, jeśli spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz zastosuje się do wytycznych NNV wydanych w związku z faktem dezaktywacji konta.
 3. Konto dezaktywowane NNV może aktywować ponownie po podpisaniu przez Partnera stosownego zobowiązania, którego treść i forma zostanie ustalona przez NNV. Ponowną aktywację konta NNV może również uzależnić od wpłaty przez Partnera ustalonej kaucji gwarancyjnej należyte wykonywanie zobowiązania Partnera, która przepadnie na rzecz NNV w przypadku ponownego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Partner może zakończyć współpracę w Programie Firmy.net wysyłając do NNV prośbę o dezaktywację konta.
 5. Równocześnie z wysłaniem prośby o zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie materiały promocyjne związane z Usługami.
 6. NNV zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdej chwili bez podawania przyczyn.

§ 9 Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu

 1. NNV nie bierze odpowiedzialności za żadne straty finansowe i moralne oraz wypadki związane z używaniem usług w sposób nieodpowiedni lub wykraczający poza zakres określony w licencji danego produtku.
 2. NNV nie bierze odpowiedzialności za pominięcie partnera w przypadku ręcznego skasowania pliku cookie przez klienta lub nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej. NNV dołożyło wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z przeglądarkami używanymi przez co najmniej 95% polskich użytkowników internetu.
 3. NNV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić partnerów.
 4. Aktualny i obowiązujący regulamin NNV publikuje na stronie: http://partner.firmy.net/regulamin.html
Załącznik nr 1 – wzór Umowy o świadczenie usług promocji

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług oraz statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisanie i dostęp do tych plików. Więcej szczegółów, w Polityce prywatności.

x  zamknij